شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل تایپ شود:

99 فرصت شغلی یافت شد
تاریخ سفارشکد شغلمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسشرایط اختصاصیحقوقسایر مزایاوضعیت شغلمشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵8519خ بسیج مکانیک صنعتیدیپلم......مردتوانایئ تعمی رونگهداری تجهیزات صنعتی ترجیحا ساکن خ امام خمینیبالاتر از قانون کاروبیمههزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵8518خ بسیج کارپرداز دیپلم یا فوق دیپلممهم نیست مردداشت سابقه کار وترجیحا ساکن محدوده امام خمینی قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵8517خ بسیج مونتاژکارفوق دیپلم / لیسانسالكترونیکزنمونتاژ کارث الکترونیک ترجیحا ساکن امام خمینیقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵8516خ بسیج کارمند فروشلیسانسصنایعزنرشته های فنی در اولویت اندقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵8515خ بسیج کارگر فنیدیپلم......مردداشتن مهارت جوشکاری برش ورق وسایر مواردقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵8514 دفتر شرکت مجتمع پارککارشناس فروش و بازاریابیلیسانس......زنداشتن سابقه کاربالاتر از قانون کاروبیمهپاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۵8513شهرک صنعتی جی کارشناس فروش و بازاریابیلیسانسبازرگانیزنداشتن سالبقه کار فروش درشرکتهابالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۱/۴8512اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیرتكنسين برقدیپلمبرق مردهمکاری در زمینه تعمیر دستگاه تزریق پلاستیک (بخش خدمات پس از فروش) تجربه کار در زمینه تعمیرات، نصب و راه اندازی دستگاه تزریق و برق صنعتیبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۲۶8511شهرک صنعتی محمود آباد مدیر تولیدلیسانسبرق یا مکانیکمردداشتن سابقه کار مدیرت تولید در واحادهای صنعتی بالاتر از قانون کاروبیمههزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۲۶8510شهرک صنعتی محمود آباد انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردداشتن سابقه کار وتسلط به سیستم انبار داری قانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۲۵8509شرق اصفهانکارگر انباردیپلم......مردکارگر انبار جهت فروشگاه مواد غذایی از ساعت 6/30تا 14/30 همراه با اضافه کاری قانون کار وبیمه سرویس ویک تا دومیلیون حق بهره وری و کمک های معیشتی  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۲۵8508خ آتشگاهحسابدار ارشد/خبرهلیسانسحسابداریزنتسلط کامل به امور حسابداری - حقوق توافقیبالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۲۴8507خیابان صغیراصفهانیکارگر انباردیپلمفنی وحرفه ایهر دومهم نیستقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۹8506چهار باغ بالاحسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنحسابدار خانم 30تا 34 ساله دارای سابقه کار حسابداری پخش مواد غذایی وبهداشتی با نرم افزار پارسیان از ساعت 8 تا 16قانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۷7323خ فردوسیپذيرشگر لیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستتسلط به زبان انگلیسی دارای فن قوی و روابط عمومی بالا و ظاهری آراستهقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۷7322خ فردوسیانباردار سادهدیپلم......مردانباردار آقا مسلط به نرم افزار ابنار وداری سابقه کار مرتبط قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۷7321خ فردوسیکارشناس بهداشت محیطلیسانسبهداشت مدارسزنکارشناس بهداشت مسلط به زبان انگلیسی قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۷7320شاپورجدیدتراشکار دیپلم......مهم نیستتراشکار مسلط به دستگاه های روس و تبریز ؛ بالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۱7319کیلومتر 45 جاده مبارکه مهندس شیمیلیسانس/ فوق لیسانسکامپیوترمرد حداکثر سن 39 گرایش شیمی مهم نیست جهت فعالیت در واحد تولیدبالاتر از قاون کار وبیمهدارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱۰7318خ چمران خ اشراق شمالی کارمند اداری لیسانسحسابداریزنآشنا به امور حسابداری وثبت اسناد واموراداری قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۷7317شهرک صنعتی سه راهی مبارکهکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت امور اداریمردرشته تحصیلی مرتبط وداشت سابقه در امور کارگزینی وپرسنلی وساکن محدوده بزرگمهر - دروازه شیراز - میدار ا حمد آباد قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۷7316خ سعادت آبادحسابرس لیسانسحسابداریزنداشتن سابقه کار حسابرسیبالاتر از قانون کاروبیمهپاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۷7315خ سعادت آبادمنشی شركت /ادارهلیسانسکامپیوترزنتسلط به تایپ واشتن روابط عمومی بالا ترجیحا رشته های فنی باشد حداکث ر30 سال سنقانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۷7314خ سعادت آبادمترجم زبان چینیلیسانسمترجمی زبان چینیمهم نیستتسلط به زبان چینی داشته باشدبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۷7313پارک علم وفن آوری دانشگاه صنعتی اصفهانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردیکی از گرایشهای ساخت وتولید یا ماشین ابزاربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۷7312پارک علم وفن آوری دانشگاه صنعتی اصفهانمهندس برق الکترونیکلیسانسبرق مردداشتن سابقه کارد اولویت استبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۵7311کیلومتر 45 جاده مبارکهمهندس شيمي لیسانسشیمیمردارسال رزومه از طریق روبیکابالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۵7310شهرک صنعتی سه راهی مبارکهمونتاژکارفوق دیپلم......مرد.قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۱۰/۱7309منطقه صنعتی دولت آباد مهندس مکانیکلیسانسمکانیکزنتسلط به نرم افزارهای مهندسیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۳۰7308منطقه صنعتی دولت آباد کارمند اداری لیسانس......زنداشتن سابقه کاردرشرکتهای معتیر وتسلط کامل به امر اداری واکسل - ورود- وتایپ وروابط عمومی قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۳۰7307شهرک صنعتی سگزینت ( نگهداری وتعمیر)فوق دیپلممکانیکمردداشتن سابقه کارقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۳۰7306شهرک صنعتی سگزیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرق مردداشتن سابقه کار قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۳۰7305شهرک صنعتی سگزیکارشناس کنترل کیفيت لیسانسشیمیمردداشتن سابقه کار در اولویت استقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۷7303کاوه- گلستان- بهارستان- هسامنشی شركت /ادارهدیپلم......زنتسلط به امور دفتری تسلط به آفیس(ورد ،اکسل، پاورپوینت و ...) روحیه کار تیمی و همکاری مستمر با پرسنل قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۷7302خيابان جىکارگر سادهدیپلم......مردسن ٢٠الى٢٥قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۳7301منطقه صنعتی دولت آباد کارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیکمردسایر رشته های صنایع - متالوژی -مکانیک جهت تصدی شغل بلامانع است قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۳7300خ تالارکارگر سادهدیپلم......مردسن 25 تا 35قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۳7299شهرک صنعتی مورچه خورت برق صنعتی دیپلم / فوق دیپلم / لیسانسبرق مردتسلط به دلتا و زیمنس و plcتوافقی وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۳7298شهرک صنعتی مورچه خورت مکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلم / لیسانسمکانیک صنعتیمرد مکانیک صنعتی آشنا به پنماتیک وتعمیر ونگهداری دستگاههای صنعتی واحد های تولیدی توافقی وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۳7296میدان امام اصفهانکارگر طلا وجواهردیپلم......مردسن بین 26 تا 35قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۲۳7295میدان امام اصفهانکارشناس آزمایشگاهلیسانسشیمیمهم نیستعیارسنجی طلا وخلوص یابی با استفاده از مواد شیمایی بالاتر از قانون کاروبیمهناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۶7294منطقه صنعتی دولت آباد حسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیستداشتن حداقل سابقه حسابداری فروشبالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۵7293خ جیحسابدار لیسانسحسابداریزنتوانائی انجام کلیه امور حسابداری وکار باسیستمبالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۴7292خ آیت الله خادمی کارمند اداری خانمفوق دیپلم / لیسانسکامپیوتر/ علوم اداری وسایر رشته هازنآشنا به امور اداری وکار باسیستم قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۳7291بلوار کشاورز حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنانجام امور حسابداری شرکت بصورت پاره وقت وحقوق توافقی ساعت کار 8 تا 13 و16 تا 19جهت انبار باطری ع ترجیحا در محدوه فروشگاه ساکن باشدبالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۳7290بلوار کشاورزکارگر انباردیپلم......مردساعت کار 8 تا 13 و16 تا 19 جهت انبار باطری ع ترجیحا در محدوه فروشگاه ساکن باشدقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱۳7288سپهدقرنی کارگر ساده 10 نفردیپلم......مهم نیستآموزش چرخ دوزی - چسب کاری - دوخت - منگنه زنی- وسایر موارد در کارگاه داده میشودقانون کار وبیمه و اضافه کارپاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۹7287شهرک صنعتی جی کارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعزنساعت کار8 صبح تا 14 باسرویس از فلکه احمد آباد/ جیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۸7286منطقه صنعتی امیر کبیرحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیستآشنائی با حسابداری وامور اداری وبانکی ؛ سرویس فقط از شاهین شهر ؛ تمامی مزایا طبق قانون کار با اضافه کاری - ساعت تماس با شرکت 8 تا 12قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۸7285منطقه صنعتی امیر کبیرویزیتور میدانیدیپلم......مردویزیتور میدانی با موتور یا ماشین جهت پخش روغن صنعتی در سطح شهر بین مشتریان ثابت؛ سرویس فقط از شاهین شهر ؛ تمامی مزایا طبق قانون کار با اضافه کاری - ساعت تماس با شرکت 8 تا 12قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۸7284منطقه صنعتی امیر کبیرراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردجهت پخش روغن صنعتی در سطح شهر بین مشتریان ثابت؛ سرویس فقط از شاهین شهر ثابت ساعت تماس 8 تا تمامی مزایا طبق قانون کار با اضافه کاری - ساعت تماس با شرکت 8 تا 12قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7283شهرک صنعتی مورچه خورت نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتیزنتسلط به نقشه کشی صنعتی سرویس از سه راه ملک شهربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7282شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیک خانم / آقالیسانس......هر دواستخدام خانم وآقا سرویس از سه راه ملک شهرقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7281شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر فنیدیپلم......مردداشتن تسلط به تراشکاری یا دستگاه فرز و دستگاه cnc سرویس از سه راه ملک شهربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7280شهرک صنعتی مورچه خورت مدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسمدیریت صنعتیمردداشتن سابقه کار - سرویس از سه راه ملک شهربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۵7279خ بزرگهمرکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردداشتن خودرو جهت انجام امور اداری شرکت وتحویل تجهیزات به مسئول پروژه وماموریتهای خارج از استان با هزینه شرکتقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۹/۱7278شاپور جدیدجوشکاردیپلم......مردتوانایی جوشکاری ورق های دومیلمتری را داشته باشدبالاتر ازقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲۹7276شهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستحسابدار آقا یا خانم با دوسال سابقه کار ومسلط به نرم آفزار نو آورانبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲۹7275شهرک صنعتی جی مدیر کارگزینی لیسانسمدیریت امور اداریزنداشتن سابقه کار ر امور کار گزینی واداری واداره امور پرسنل یک شرکه با 100 نفر پرسنلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲۸7273شهرک صنعتی جی اپراتور دستگاهدیپلم......مرداپراتور دستگاه تولید تجهیزاتت اداری با سرویس و 50 درصد هزینه ناهارقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲۶7272مناطق شهریمراقب بیمار/ سالمنددیپلم......هر دوداشتن توانایی نگه داری از سالمندقانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7271خ امیر کبیر خ دانشبرشكار فلزاتدیپلم......مردداشتن سابقه کار مرتبط با برش ورق وفلزبالاتر از قانون کاروبیمهناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7270شهرک صنعتی رازیاپراتور تولیددیپلم......مردداشتن یکی از مهارتهای فنی جوشکاری فلزکاری - برق و...قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7269شهرک صنعتی رازیکارشناس فروش و بازاریابیلیسانس......مهم نیستداشتن 2 سال سابقه کار مرتبط - فن بیان وارتباط با مشتری ومسلط به آفیسقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7268شهرک صنعتی رازیمدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمردحداقل سه سال سابقه کار مرتبط , وآشنا با فرایند برنامه ریزی تولید سفارشی - اشنا به رمان سنجی وکار سنجی ومسلط به اکسل جهت ثبت وتحلیل اطلاعاتبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۷7267خ امام خمینی - خ مهدیهحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستداشتن سابقه کار حسابداریقانون کار وبیمه 0  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7266شهرک علمی تحقیقاتی اپراتور cncدیپلم......مردترجیحا تسلط به تراشکاری با cncقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7265شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمهم نیستداشتن سابقه برنامه ریزی تولیدقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7264شهرک صنعتی جی کارگر فنی(پرسکار-جوشکار برشکارو...)دیپلم / زیر دیپلممهم نیستمردحتما مسلط به یکی از مهارتهای فنی باشدقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7263شهرک صنعتی جی مدیر تدارکاتفوق دیپلم / لیسانس......مردداشتن سابقه کار مرتبط با شغلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7262شهرک صنعتی جی انباردار سادهفوق دیپلم......مردتسلط به انبار داری با سیستمقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7261شهرک صنعتی جی نقاش خودرومهم نیستمهم نیستآقداشتن تجربه کار در الویت است قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7260شهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیسترشته تحصیلی مدیریت بازرگانی وسایر رشته های مرتبطقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۶7259شهرک صنعتی جی نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردداشتن تجربه کار منطبق با شغلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7258شهرک صنعتی جی کارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمهم نیستساعت کار 7/30 تا 15/30 با سرویس بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7257شهرک صنعتی جی مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستساعت کار7/30 تال 15/30 باسرویسبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7256شهرک صنعتی جی برنامه نويس phpلیسانسکامپیوترمهم نیستساعت کار 7/30 تا15/30 با سرویس از محدوده میدان لاله - خ چمران و..بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7255شهرک صنعتی جی کارگر انباردیپلم......مردساعت کار از 7صبح تا 15/30 سرویس از لاله و....قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7254خ آیت الله زهدحسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط به امور حسابداریقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7253خ حافظحسابدار ارشد/خبرهلیسانسحسابداریمهم نیستتسلط کامل به امور حسابدار , حقوق توافقی (بالاتراز اداره ) ساعت کا ر8 تا 13 و16 تا 20 شببالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۵7252شهرک صنعتی رازیکارشناس خریدلیسانسمهم نیستمهم نیستدر صحبت با مدیریت بیان می گردد.قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۴7251اصفهانمنشی شرکتدیپلم / فوق دیپلم / لیسانس......زنحداقل مدرک دیپلم وآشنا به امور حسابداری قانون کار وبیمه ندارد0 مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۴7250خ محتشم کاشانیفروشنده لیاسدیپلم......هر دو• سابقه فروشندگی ودارا بودن حداقل مدرک دیپلم و داشتن مهارت های لازم ساعت کار 9/30 صبه تا13/30 وبعداز ظهر 5 تا 10/30شبقانون کار وبیمه وپورسانتندارد0 مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۴7249نجف آباداپراتور تولیددیپلم......هر دو حداقل دیپلم و مهارت فنی و کارگاهی• آشنا با ابزارهای اندازه گیری کولیس و میکرومتر• با انگیزه و متعهد به انجام کلیه امور محوله• ترجیحا ساکن لنجان، فلاورجان، نجف‌آباد و خمینی‌شهر .قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۲7248شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر سادهدیپلم......مرداستخدام 10 نفر کار ساده آقا در کارخانه تولیدی همراه با آموزش وسرویس از دروازه تهرانقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۱7247منطقه صنعتی دولت آباد پرسکار دیپلم......مردداشتن تجربه کار در زمینه پرسکاریبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۱7246دروازه دولتحسابدار فوق دیپلم......زناستخدام حسابدار خان مسلط به نرم افزار نو آوران وحقوق ودستمردقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱۰7245خ امام خمینی حسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنستخدام حسابدار خانم اشنا به پارسیان با شرایط قانون کار از ساعت 7/30تلا 16قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۴7244فلکه احمد اباد انباردار سادهدیپلم......مردنیروی متعهد و مسولیت پذیرقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۳7243منطقه صنعتی محمود آباد کارشناس تضمين كيفيتفوق دیپلمشیمیمهم نیستکارشناس کنترل کیفیت قانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۳7242شهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردجهت کار در واحد تولیدی محصولات پلاستیک ونایلون 8 ساعت و2 ساعت اضافه کاری طبق قانون کار بیمه وحق سرویسقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7241شهرک صنعتی مورچه خورت تكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمکانیک گرایش ماشین ابزارقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7240شهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار لیسانسحسابداریمرد2 نفر آقا تسلط به حسابداری لیسانس یا فوق دیپلمقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7239خ امام خمینی مقابل دهنوکارمند اداری لیسانسحسابداریزنآشنا به امر حسابداری واداریقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7238خ ارتشحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنتسلط کامل به امور حسابداریبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7237شهرک صنعتی جی کارمند اداری لیسانسکامپیوترمهم نیسترشته کامپیوتر یا سایر رشته ها مسلط به به اکسل واکسزقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7236شهرک صنعتی علویجهکارشناس ایمنی صنعتي(Hse )لیسانسایمنی صنعتیمهم نیستداشتن سابقه مرتبط با عنوان شغلی الزامی استبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۲7235منطقه صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتي(Hse )لیسانسایمنی صنعتیمهم نیستداشتن سابقه کار در زمینه شغل تخصصی الزامی استبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۱/۸/۱7234اصفهانکارشناس فروشفوق دیپلم......مهم نیست-قانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن