روند دريافت معرفي نامه اينترنتي

جهت دريافت معرفي نامه اينترنتي؛ شغل منطبق با شرايط خود وكارفرما را از ليست مشاغل با دقت انتخاب نموده و روي لينك " اخذ معرفي نامه " كه مقابل هرفرصت شغلي قرار دارد كليك كنيد.

تذکر : استفاده از این سرویس منوط به عضویت در سایت است
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسناهاراخذ معرفی نامه
۱۳۹۷/۸/۳۰2486كارگاهخ امام خمينيفروشندهدیپلم......زنشيفتي بصورت گردشيمهارت در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳۰2485كارگاهخ جيصندوقداردیپلم......زنشيفتي بصورت گردشي 8 تا 15 یا 15 تا 22تجربه ومهارت در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۹2484دفتر كاردرچهكارمند اداری خانم لیسانسكامپیوترزن7.30الي14.30حتما رشته کامپیوتر ودارای سابقه کار اداری قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۹2483كارگاهشهداي خواجوكارگر ساده جعببه سازیدیپلم......مهم نیست9الي 18مهارت در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۹2482كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست8الي13مسلط پارسيان -آشناي به گزارش گيري فصلي -تحرير دفتر ات مالياتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۹2481دفتر كارمحدوده سيمين طراح وبلیسانسكامپیوترزن9الي20.30مسلط به ACDLو مهارت در كارطراحی وبقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۹2480دفتر كارمحدوده سيمين حسابدار لیسانسحسابداریزن9الي20.30تجربه ومهارت در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۹2479كارخانهكيلومتر 10كارشناس برنامه ريزي تولید لیسانسصنایع یا آمارومهم نیست7الي16داشنتن تجربه ومهارت در كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۸2478كارگاهشهرك صنعتي دولت ابادحسابدارارشدلیسانسحسابداریزن8الي18مسلط به ارزش افزوده/به امور ماليات داراي سابقه داشته باشدبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۷2477دفتر كارخیابان بزرگمهراپراتور فروش فوق دیپلم......زن8 الی 17تسلط به افیس روابط عمومی بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۷2476كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مكانیك ساخت و تولید /ماشین ابزارلیسانسمکانیکمرد8 الي 17اشناي به دستگاه هاي قالب سازي تجربه کاری درزمینه طراحی بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۷2475كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مهندس برقلیسانسبرقمرد8 الي 17مسلط به ميكروكنترل هاي avrبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۷2472كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مكانیك لیسانسمکانیکمرد8 الي 17تجربه در قالبهای صنعتی بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۷2471كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد تزریقکار پلاستیک دیپلم......مردشيفتي بصورت گردشيتجربه در كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۶2470كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد پرسکار دیپلممهم نیستمرد8 الي 17 داشتن تجربه در كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۴2469دفتر كارعسگريهطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزن9الي 18تجربه ومهارت در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۴2468كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد پرسکار دیپلم......مرد7الي18مهارت در كارقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۴2467كارخانهشهر صنعتي جيکارگر بافندهدیپلممهم نیستمردشيفتي12 ساعته بصورت گردشيمهارت وتجربه کاری در شرکتهای بافندگيقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۳2466كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیست8الی 17داشتن تجربه کار الزامی است بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۳2465دفتر كارشهرک صنعتی محمود آبادمهندیس صنایعلیسانس یا فوق لیسانسصنایع مهم نیست8 الی 17داشتن تجربه کار الزامی استبالاتر از قانون کارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۳2464دفتر كارخ شریف واقفیكارمند اداریلیسانس کامپیوتر / علوم اداری / معماریزن8 الی 17آشنا به کامپیوتر وحسابداریوامور اداری قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۰2462دفتر كارخ چمران انبارداردیپلم......مرد8 الی 17داشتن سابقه کار انبار داری بویژه انبارداری قطعات خودرو ویا اشتغال در نمایندگی خودروقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲۰2460كارخانهشهرک صنعتی سجزیانباردارصنعتیدیپلممهم نیستمرد8 الی 17 و اضافه کاریداشتن حداقل 3 سال سابقه انبارداری صنعتی و مسلط به نرم افزار انبار داری و سیستم بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۵2459كارگاهچهار باغ بالامنشی شركتدیپلم......زن8 الی 16مهم نيست قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۴2458فروشگاهخیابان فروغیكارمند فروشدیپلم......زن9 الی 13فن بیان قوی و زیاد تسلط به امور کامپیوتری متوسط رو به بالا به صورت نیمه وقت حقوق ثابت400 +پورسانت بیمه ندارد سابقه کار نداشتند طوری نیستقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۴2457كارگاهابشار سومام دی اف كار دیپلممهم نيستمرد8 الي19تجربه در كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۴2456كارخانهدروازه شيرازكارمند اداریلیسانسكامپیوترزن8 الي 16روابط عمومي بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۴2455كارخانهخيابان نظركارشناس فروشلیسانسبازرگانی زن8 الي 17تجربه در كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۳2454كارخانهشهرك صنعتي سجزيفرزکار دیپلم......مرد8 الي 17تجربه ومهارت در كار قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۳2453كارخانهخيابان حافظكارگر سادهدیپلم......مرد16الي22تجربه در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۳2452دفتر كارشهرصنعتي سگزيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الي 17تجربه ومهارت در كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۲2451كارخانهشهر صنعتي جيكارگر خط تولیددیپلم......مرد7الي18مهارت دركار قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۲2450كارخانهشهر صنعتي جيخدماتيدیپلم......مرد7الي18مهارت در كار قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۰2449دفتر كارهشت بهشت حسابدار دیپلم / فوق دیپلمترجیحا رشته معماریزن8 الي 17 مسلط امور حسابداری ومهارت در كارقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۰2447دفتر كاراصفهانكارشناس حقوقلیسانس یا فوق لیسانسحقوقمهم نیست8 الي 17حتما وكالت نامه داشته باشدقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۰2445دفتر كاراصفهانحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیست8الي17تجربه ومهارت در كاروتسلط به کلیه امور حسابدرای قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۱۰2444دفتر كارميدان جمهوريكارشناس فروش خانم لیسانسشیمیزن8 الي 17مهارت در كاروروابط عمومی بالاقانون كار+ پورسانتندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۹2442كارگاهشهرک صنعتی محمود آباد انبارداردیپلم / فوق دیپلم مهم نیست مرد8 الي 17داشتن مهارت وتجربه وسابقه كارو کار با شستم ونرم افزار مرتبط انبار داریقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳2441كارخانهشهرك صنعتي سجزيمكانیك صنعتیديپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردشيفتي 12-12تعمير هيدروليك وساير موارد بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳2440مغازهميدان احمد ابادآشپزدیپلممهم نیست مردتوافقيعلاقم مندی به وداشتن تجربه قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳2439كارخانهشهرك صنعتي سجزياپراتور تولید 5 نفر ( کارگر فنی )دیپلممهم نیستمردشيفتي بصورت گردشيمهارت دركارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳2438كارخانهشهرك صنعتي سجزي10 نفر تزریقکار پلاستیک دیپلم /فوق ديپلم مهم نیستمردشيفتي 12 -12حتما يك سال تجربه ومهارت در كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۳2436كارگاهشهر ك صنعتي دولت ابادكارگر فني ( فرز کاریا جوشکار ) دیپلم......مرد8 الي 17مهارت در كارفرز کار ی وجوشکاریقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲2434كارخانهسپاهان شهرمدیر فنی دفتر لیسانسكامپیوتر / صنایع/ مکانیکزن8 الي 17ترجحا داشتن اطلاعات فنی قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۸/۲2433كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادنقشه کش صنعتی وطراحی قالبهای صنعتیلیسانسمکانیکمرد8.30الي17داشتن تجربه کاری در زمینه اتو كد -كتيا-ساخت توليد -طراحي قالب قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۳۰2432كارخانهشهر صنعتي جيکارشناس شیمی خانم لیسانسشیمیزن8 الي 17حتما ساکن محدوده چمران - جی پروین قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۹2431كارخانهدروازه شیرازكارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزن8الی 16/30داشتن توانائی لازم وعلاقمندی به کارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۹2430كارخانهدروازه شيرازمدیر تولید (مکانیک ؛ برق ؛ صایع)لیسانسمکانیک ؛ برق ؛ صنایعمرد8 الي 16 پنجشنبه ها تعطیلتجربه ومهارت در كاربالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۹2429كارخانهدروازه شيرازكارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیست8 الي 16/30( پنجشنبه ها تعطیل )تسلط به زبان - تجربه ومهارت در كاروترجیحا حوزه نفت و.گازبالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2428كارخانهشهرك صنعتي شهرستان تيرانمهنس عمرانلیسانسعمرانمرد7.30الي16حتما مسلط به نرم افزار teklaبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2427كارخانهشهرك صنعتي شهرستان تيرانكارشناس ایزو ( مهندس صنايع )لیسانسصنایعمهم نیست7.30الي16داشتن سابقه كار در زمينه ايزوبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2426كارخانهشهرك صنعتي شهرستان تيرانكارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایع / مكانيكمهم نیست7.30الي16داشتن حداقل 3 سال سابقه كاربالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2425كارخانهشهرك صنعتي شهرستان تيرانكارشناس كنترل كيفيتلیسانسصنایع / مكانيكمهم نیست7.30الي16داشتن 3 سال سابقه كار موثربالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2424كارگاهمنطقه صنعتي دولت اباد برقکار ساختمان دیپلمبرقمرد8 الي 17اجراي كار در خارج شهرقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2423كارگاهمنطقه صنعتي دولت اباد برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8 الي 17داشتن تجربه ساخت تابلو صنعتي وشمش كشيقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2422كارخانهشهرك صنعتي جيكمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزن8 الي 17آشنا به امور اداريقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2421كارخانهشهر صنعتي جيمكانيك فوق دیپلممکانیکمرد8 الي 17تسلط به نقشه خواني فرزكاريقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2420كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد تکنسین مکانیکفوق دیپلممکانیکمرد8 الي 17تجربه ومهارت در كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2419كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد کارشناس برق الکترونیک لیسانسبرقمرد8 الي 17اشنايی با بردهاي الكترونيكي و ميكروكنترلها avrقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2418كارخانهشهر صنعتي جيبازاریابدیپلم......مهم نیست8 الي 17مهم نيستقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2417كارخانهشهرك صنعتي جينگهبان شرکت دیپلم......مرد7 شب الی 7 صبحمهم نيستقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2416كارخانهشهر صنعتي جيحسابدار دیپلمحسابداریزن8 الي 17تجربه در كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2415دفتر كارخ عطاالملکتكنسين مكانيكلیسانسمکانیکزن8 الی 5نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2414دفتر كارخ عطاالملکبرنامه نویس لیسانسبرقزن8 الی 5آشنا به برنامه نویسی PLCقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2413دفتر كارخ عطاالملکمدير سايتلیسانسكامپیوترزن8 الی 5آشنا به Word Press وسئو و نرم افزارهای گرافیکیPhotoshop,CorelDrawقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۸2409كارخانهكيلو متر 52 اصفهانكارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمرد7.30الي16تجربه ومهارت در كاربالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۶2408رستورانبین سپاهانشهر و بهارستانآشپزدیپلم......مرد9 الی 23دارای گواهی عدم سو پیشینه و اعتیادبالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۴2407مرکز ترک اعتیاد خ گلستان فوريتهاي پزشكيفوق دیپلمفوریتهای پزشکیمرد8الی 17داشتن مدرک مرتبط با شغل قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۴2406كارخانهشهرک صنعتی جیكارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت بازرگانی و..مهم نیست8الی 17داشتن سابقه کار در زمینه خرید خارجی وتسلط به زبان انگلیسیبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۴2404كارخانهشهرک صنعتی جیجوشکار co2زیر دیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کافی قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۲2403كارخانهشهرک صنعتی سگزیكارشناس برنامه ريزي / مهندس صنایع لیسانسصنایعمرد8 الی 17داشتن سابقه کار در زمینه ، مدیریت برنامه ریزی تولید در واحدهای تولیدی تسلط،به آفیس،، اکسل ، نرم افزار mis, ،بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۱2396كارخانهشهر ك صنعتي سجزيراننده لیفتراکدیپلم......مرد8 الي 17تجربه كافي داشته باشدقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۲۱2395كارخانهاصفهانكارشناس برنامه ريزي ( مهندس صنایع )لیسانسصنایعمهم نیست8الی17تسلط به افیس - اکسل - نرم افزار mis- روشهای تحقیق درعملیات - دارای یک سال سابقه در واحدهی تولید صنعتی - وآشنا به برنام ریزی تولید قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۸2394كارگاهشهرک صنعتی محمود آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمرد8 الی 17اشنا به اتوکد کتیا و لیدورکسقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۷2393كارخانهنجف آباداپراتور cncفوق دیپلم......مردشیفت نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۶2392كارخانهشهرک صنعتی سجزیراننده پایه 2 جهت ایاب وذهاب کارکناندیپلم......مرد8 الی 17داشتن گواهی نامه وسپردن 20 میلیون وثیقه بایت تحویل خودرو - حتما ساکن شاهین شهر قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۵2390كارخانهشهرك صنعتي سجزيورق کاردیپلم......مرد8 الي 17تجربه ومهارت كافيقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۵2389كارخانهشهرک صنعتي سجزيحسابدار دیپلمحسابداریزن8 الي 17تجربه ومهارت لازمقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۵2388كارخانهشهرک صنعتي سجزيحسابدار دیپلمحسابداریزن8 الي 17تجربه ومهارت لازمقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۴2387كارخانهشهرک صنعتی محمود آ بادپرستار مرد سه نفرلیسانس پرستاریمردشيفتي بصورت گردشيداشتن 5سال تجربه ومهارت در كاربالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۲2386كارخانهشهرك صنعتي كمشچهنگهبان (حتما بازنشته )دیپلم......مرد24 ساعت کار 24 ساعت استراحت مهارت وتجربه دركار- حتما باز نشسته قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۱2385كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهکارشناس صادراتلیسانسمدیریت بازرگانیمرد8 الي 17مسلط به زبان اشناي به فنون توسعه بازار وداراي سابقه كار بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۱2384كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهكارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت بازرگانیمرد8 الي 17داشتن تجربه كاريبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۱۰2382كارخانهشهرك صنعتي اشترجانكارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیکمرد8الي16كارشناس مكانيك مسلط به نرم افزاري سه بعدي-دو بعدي-اتو كد-اينونتور-توانهاي عددي وهندسي -icblبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۹2381دفتر كاراصفهان ......لیسانسبهداشت حرفه ایزن8 ال 14به شرط گذرندن مراحل استخدامی وزرارت بهداشتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۸2380کارگاه آموزشیخ شریعتی مدير آموزشفوق لیسانسمدیریت آموزشیمرد8 الی 16توانایی برنامه ریزی آموزشی و روابط عمومی بالابالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۸2379کارگاه آموزشیخ شریعتی كارمند اداریلیسانس/ فوق لیسانسكامپیوترمرد8 الی 16تسلط بر مهارت های شبکه و شبکه سازیقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۸2378کارگاه آموزشیخ شریعتی حسابدارلیسانسحسابداریزن8 الی 16سه روز در هفته ـ پاره وقت ؛ اشنا به کلیه امور حسابداری مالی ومالیاتی ارزش افزوده و..قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۸2377کارگاه آموزشیخ شریعتی كارشناس فروشلیسانسبازرگانیمرد8 الی 16داشتن مدارک مدیریت مرتبطقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۷2374كارگاهشهرک صنعتی جیحسابدار لیسانس......زن8 الی17روابط عمومی بالا و قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۷2373كارخانهشهرک صنعتی سجزیاپراتور cncدیپلممکانیکمرد8الی17توانایی برنامه نویسی و کنترل فانوکبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۷2372كارخانهكيلو متر 52 اصفهانمهندس مکانیک لیسانس/ فقو لیسانسمکانیکمرد7.30الي16قبولی در مصاحبه بالاتر از قانون کارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۷2371كارخانهكيلو متر 52 اصفهانمهندس برق لیسانس/ فوق لیسانسبرقمرد7.30الي16آشنای ی با plcبالاتر از قانون کارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۷2370كارگاهشهرك صنعتي امير كبيرحسابدارفوق دیپلم / لیسانسحسابداری پارسیان خانم زن8 الي 17توانای کار با کامپیوتر - فتوشاپ -وامور ارداری قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۷2367كارگاهخ زينبهجوشکار برقدیپلممهم نیستمرد6الي 18داشتن تجربه کاریقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۷2366كارگاهخ زينبهنقاش کار صنعتیدیپلم / فوق دیلپممهم نیست مرد8الي18پیمانکارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۷2365كارگاهخ زينبهتراشکار آقا دیپلممهم نیست مرد8الي18داشتن تجربه کاریپيمان كارينداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۷2364كارگاهخ زينبیهتکنسین برقفوق دیپلم / لیسانسبرق خانم8الي18داشتن سابقه کاری مفیدقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۵2363کارگاهخ زینبیهبرق کار صنعتی دیپلمبرق مرد8الي18داشتن تجربه کافیقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۵2362كارخانهکیلو متر 10 جاده اصفهان کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایعمهم نیست7/30الی 16داشتن سابقه کاردر زمینه تضمین کیفیتقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۵2360كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگانی لیسانس مدیریت بازرگانیزن8 الی 16تسلط به زبان -وداشتن سابقه کار مرتبط با صادرات ووارداتبالاتر از قانون کارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۴2357كارخانهاتوبان فرودگاه طراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزن8 الی 17داشتن تجربه کافی به طراحی گرافیک وآمور فروشقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۴2356كارخانهاتوبان فرودگاه كمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزن8 الی 17آشنای با حسابداریقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۴2355کارخانهاتوبانن فرودگاه - شهرک جلوانکارشناس کنترل کیفیلیسانس مهندس صنایعمرد8الي 17داشتن تجربه کنترل کیفیتبالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۴2354دفتر كارامير كبيرحسابدار لیسانسحسابداریزن9 الي 17آشناي با پارسيان و اكسلبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۳2353كارخانهشهرک صنعتی سجزیكارگر فنيدیپلم......مرد8 الی 17داشتن مدرک فنی وحرفه ای ویا مهرات مورد نیازقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۷/۳2352كارخانهشهرک صنعتی سجزیبرقکار صنعتی دیپلمبرقمرد8 الی17داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۶/۲۷2351كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتكارشناس كنترل كيفيتلیسانسصنایعمهم نیست8 الی 17داشتن سابقه کنترل کیفیت ، ارسال رزومه خود به ایمیل مدیر عاملبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۶/۲۷2350كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتكارشناس تحقيق وتوسعهلیسانسشیمیمهم نیست8 الی 17اشنایی با فرمولهای شیمی - داشتن تجربه کاری درحوزه روغن صنعتی - تسلط به زبان انگلیسی- آشنایی با شیمی آلی وهیدروکروبنها بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۶/۲۷2349كارخانهمنطقه صنعتی علویجهخیاط زن ده نفردیپلم......زن8 الی 17تسلط،به خیاطی الزامی است ، حتما ساکن شاهین شهر باشند قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۶/۲۷2347كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادكارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعزن8 الی 17داشتن سابقه کار در زمینه تضمین کیفیت قانون كارداردندارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ آذر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان