تاریخ ثبت نامآقا/خانمنام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۴۰۳/۴/۲۶خانمقطره سامانیمهندسی علوم باغبانی فوق لیسانس6مهندس کشاورزی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۲۴خانمعزیزی محمود صالحی شیمیفوق لیسانسامام خميني   رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۲۲خانمرضایی  مبارکهحسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۲۰آقاییعقوبیاتومکانیکزیر دیپلمامام خمينيمکانیک خودرو سبک رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۱۸خانمصفدریصنایع شیمیاییفوق دیپلمخ پروينکارشناس آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۱۷خانمسمندری نجف آبادیبیوشیمیلیسانسلاهور بازاریاب و ویزیتور میدانی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۱۳خانمروح پرورعلوم تربیتیلیسانسخ جي کارمند بيمه رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۱۲آقایموسوی مدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات( it)لیسانسخواجه عميدتكنسين كامپيوتر رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۱۲خانمتبریزی فرد معماریفوق دیپلمخ درخشانکارمند اداری، دفتری رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۱۰خانمناظمنساجیفوق لیسانسمشتاق دوممهندس نساجی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۹خانمآمیغیتاریخفوق لیسانسرودکي معلم رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۳آقایغالی پورنقشه كشی ساختماندیپلممسکن مهرانباردار ساده رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۲خانمکاظمیمدیریت بازرگانیفوق لیسانسحجتيهکارمند اداری، دفتری رزومه تلفن
۱۴۰۳/۴/۲آقایعطائیفیزیکفوق لیسانسخيابان شيخ بهاييمدیر منابع انسانی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۲۱خانمپریشانی فروشانیمهندس الکترونیکلیسانسخانه اصفهانمهندس الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۲۰آقایرئیسی فرد ناغانیساختماندیپلمشاهين شهر کارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۱۵خانماسدیکامپیوتردیپلم6تایپیست / فارسی /لاتین رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۱۲خانمیاقری خرزوقیتربیت بدنی وعلوم ورزشیلیسانسپنج آذرمربی ورزشی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۸خانمجمال زاده یاریمعدنفوق لیسانسآبشار سومکارشناس فراوری معدن رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۸آقایضیائی مواد و متالورژیلیسانسعلام اميني مهندس معدن رزومه تلفن
۱۴۰۳/۳/۸خانمآقا زادهعلوم اجتماعیلیسانسباغ زيار کارمند اداری، دفتری رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۲۳آقایارمندیادبیاتفوق دیپلمهشت بهشت سالن دار رستوران رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۲۳آقایشفیعیحسابداریفوق لیسانسعطار . مدیر مالی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۹آقایباقریمکانیکدیپلممسجد علي اپراتور تولید رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۸آقایزنگنهحسابداریفوق لیسانسامام عليحسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۱آقایعلی دوستیریاضیدیپلمباهنر کارشناس کنترل کیفيت QC رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۱خانمحاجاتیمهندسی کشاورزیلیسانسابن سيناکمک حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۱آقایپناهیمدیریت مالیفوق دیپلمآتشگاهکارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۱۱آقایکریمیانبرق لیسانسخ عاشق اصفهانيمونتاژکار رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۴خانمتحویلیانادبیاتدیپلمخ گلزارمنشی پزشک رزومه تلفن
۱۴۰۳/۲/۲آقایرادفرزبان وادبیات انگلیسیفوق لیسانسفروغيکارشناس بازرگانی خارجی رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۲۶خانمصادقیطراحی لباس وپارچهلیسانسرزمندگانطراح لباس رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۲۴خانمهمامیمهندسی هسته ایفوق لیسانسرباطمهندس هسته ای رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۲۰آقایصداقت کیشبرق فوق لیسانسسپاهان شهرمهندس برق قدرت رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۲۰خانمتیغ بخشعلوم تجربیدیپلماتوبان شهيد خرازيمنشی پزشک رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۱۵خانمصدرالاشرافیآموزش زبان فرانسهفوق لیسانسمشتاقمدرس زبان فرانسه رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۱۴خانمقاسمیحسابداریلیسانس خ امام خميني حسابدار رزومه تلفن
۱۴۰۳/۱/۱۴آقاینصراصفهانیحقوقزیر دیپلم?مشاور حقوقی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۲۴خانمنادعلیمهندسی شیمی فوق لیسانسمشتاق دوممهندس شيمي رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۲۲آقایامیرخانیبرق فوق لیسانسملک شهرمهندس برق قدرت رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۱۹خانمشیرانیمواد و متالورژیلیسانسخ 5 رمضانمهندس مواد و متالورژِی رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۱۵خانمعربی نرهبرق فوق لیسانسجانبازانمهندس برق الکترونیک رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۱۲آقایبهارلومواد و متالورژیدیپلمزينبيهریخته گر رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۱۲خانمحاجی علیحقوقفوق لیسانسشهرک رسالتکارشناس حقوق رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۲/۳خانممحمدیکامپیوترلیسانسهشت بهشت کارمند اداری، دفتری رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶خانمجنتیان معماریلیسانسگلزار جنوبينقشه كشی و طراحی ساختمان رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶خانممحمدیبیوشیمیفوق لیسانسعقيق 2کارشناس آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶خانمسهرابیمامائیلیسانسگر وبرخوار شهرک سيمرغ ماما رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۶آقایامیری ......زیر دیپلم24 متري کارگر ساده رزومه تلفن
۱۴۰۲/۱۱/۱۴خانمشیری   سجاد منشی پزشک رزومه تلفن
12345678910...
 

 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد