مجوز دسترسی به تلفن کارجویان را دارم
 
 
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
مجوز دسترسی به تلفن کارجویان را ندارم
لطفاً بروی لینک ثبت درخواست کلیک نمائید:
لینک ثبت درخواست

      

 کارجویان سال جاری
مشاهده رزومهتاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادی
رزومه ۱۳۹۶/۹/۱هادیمحمودیصنایع شیمیایی اصفهان كارشناس شيمي
رزومه ۱۳۹۶/۸/۲۴غنیهزهیریکامپیوترنرم افزار شوشتراپراتور كامپیوتر
رزومه ۱۳۹۶/۸/۲۳مسعودسعیدی زاده اصفهانی مکانیکطراحی جامداتاصفهانطراح صنعتي
رزومه ۱۳۹۶/۸/۲۰نیلوفریزدانیروانشناسی عمومیعمومیاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۸/۱۴امیر حسیننقیمکانیکسیالاتاصفهانسرپرست خط تولید
رزومه ۱۳۹۶/۸/۹علیرضا شاهمرادیبرقالکترونیکاصفهانبرقکار صنعتی
رزومه ۱۳۹۶/۷/۲۱سجادغلامیکامپیوترفنی حرفه ایفسا.ششدهاپراتور كامپیوتر
رزومه ۱۳۹۶/۶/۳۰الهاممیرزاآقاییعلوم و صنایع غذاییصنایع غذاییاصفهانكارشناس کنترل کیفيت
رزومه ۱۳۹۶/۶/۱۹علیرضاترابیمکانیکساخت وتولیداصفهانكارشناس دفتر فني
رزومه ۱۳۹۶/۶/۱۴احمدعابدی کیچیصنایع اصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۶/۱۰دانیالمختاری گندمانی مکانیکجامداتاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۶/۶محمددادخواهزمین شناسیزمین شناسی مهندسیتيرانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۶/۴مزدکفرضی کاهکشصنایعصنایعاصفهان - ملک شهركارشناس کنترل کیفيت
رزومه ۱۳۹۶/۶/۴محمد شیریمواد و متالورژیریخته گریخميني شهراپراتور خط تولید
رزومه ۱۳۹۶/۶/۴مریمشاه وردیفناوری اطلاعات و ارتباطاتITورامينكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۶/۲طیبه نصیری حسابداریحسابداری اصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۶/۵/۲۹زهرا اکبریعلوم کتابداری واطلاع رسانی اصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۵/۲۸حمیدرضانعمتیمعماریمعماری سپاهان شهر آرشيتكت
رزومه ۱۳۹۶/۵/۲۴نسیمآخوندیصنایعمهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی اجتماعیاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۵/۱۵فرهادفکار اصفهانیصنایع.اصفهان......
رزومه ۱۳۹۶/۵/۱۱بهارهعباسپورمدیریت دولتیمالیاصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۴/۳۱محبوبه الساداتحسینی بلانحسابداریحسابداریاصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۶/۴/۲۸مریماسدزاده فتحیاظهار نشدهبیوتکنولوژیاصفهانكارشناس آزمایشگاه
رزومه ۱۳۹۶/۴/۲۲الههتركيصنایعصنايعفلاورجانكارشناس تضمين كيفيت
رزومه ۱۳۹۶/۴/۲۱الههمحمدرضاییمواد و متالورژیصنعتیاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۴/۱۹فاطمهنعمت پورصنایعصنایعاصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۴/۱۳سالارحسينى زادهبرقالكترونيكشاهين شهرمونتاژکار
رزومه ۱۳۹۶/۴/۱۰عباسزارعیعلوم انسانیادبیاتپاکدشتآبدارچی
رزومه ۱۳۹۶/۴/۹محمدرضاملکیساخت و توليدماشین ابزارزرين شهرسرپرست خط تولید
رزومه ۱۳۹۶/۴/۴آذیناحمدیشیمیتجزیهاصفهانكارشناس کنترل کیفيت
رزومه ۱۳۹۶/۴/۴مجیدرهنماحسابداریحسابداریشاهين شهرمدیر مالی
رزومه ۱۳۹۶/۳/۳۰محمد جوادشریفی دارانیفناوری اطلاعات و ارتباطاتفناوری اطلاعاتاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۳/۳۰مهساامینیمنابع طبیعیمحیط زیستاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۳/۳۰روح الهفرهادیعمرانمهندسی سازه اصفهانسرپرست كارگاه
رزومه ۱۳۹۶/۳/۳۰رضاکرمیمکانیکسیالاتدشتستان آبپخشبازرس جوش
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۹ساراعلی باباییعلوم مهندسیمهندسی شیمی صنایع پلیمراراک......
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۹نسیمتوکلیعلوم و صنایع غذاییتکنولوژی مواد غذاییاصفهانمدیر كنترل كیفیت
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۹نسیمتوکلیعلوم و صنایع غذاییتکنولوژی مواد غذاییاصفهانمدیر كنترل كیفیت
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۲داودصديقآبادانی وتوسعه روستاجامعه شناسيتهرانمدیر داخلی
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۰مهردادخیرخواهمدیریت صنعتی اصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۰محمدافرابرققدرتاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۳/۱۹مرضیهیعقوبیمدیریت دولتیمدیریت منابع انسانیآبادهكارشناس منابع انساني
رزومه ۱۳۹۶/۳/۱۱مسعودهمت یارعلوم و صنایع غذایی اصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۳/۶ستارنوروزیبرقبرق صنعتیاصفهانكارگر فني
رزومه ۱۳۹۶/۳/۶محسنبیگی حبیب آبادیبرقالکترونیکحبيب آباد برخواركارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۲/۲۳فاطمه محمدی فرکامپیوترنرم افزارسپاهانشهركارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۲/۲۰عباسبهادرانیبرققدرتلنجان-باغبادران......
رزومه ۱۳۹۶/۲/۲۰عباسبهادرانیبرققدرتلنجان-باغبادران......
رزومه ۱۳۹۶/۲/۱۳هانیهیزدانیمعماریمعماریاصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۲/۳عفتحیدری بهارانیحسابداریمالیاصفهانحسابدار
12

 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان