تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۷/۳/۲علیرضایعقوبیبرققدرتدهاقان  رزومه
۱۳۹۷/۳/۲اکرم زمانی بازرگانیM.B.A اصفهانكارشناس بازرگاني خارجي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲داودهاشم زاده چالش تری برق چهارمحال و بختيارينگهبان ( انتظامات ) رزومه
۱۳۹۷/۳/۲محمدانصاری نیا برق اصفهانراننده پایه 2 رزومه
۱۳۹۷/۳/۲پیمانحیدری کونهدی مکانیک اصفهانكارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سیدمهدیموسویمکانیک اصفهانجوشکار برق رزومه
۱۳۹۷/۳/۲اکبرامینی برقتعمیرلولزم خانگی اصفهانكارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۳/۲ساراکائیدی خیاطی اصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۳/۲شقایقبشامادبیات اصفهانخدماتي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲فائزه السادات شاهزیدی حسابداری اصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۳/۲مهرنوش حقیقت نژادمهندسی پزشکی اصفهان مرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲فائزه مهدوی پارسا مهندسی شیمی محضاصفهان كارشناس علوم آزمایشگاه رزومه
۱۳۹۷/۳/۲مژگانملکی حسابداریحسابداری اصفهان حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۳/۲مونامحمدی سرپیری علوم و صنایع غذاییکشاورزی بهارستانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۳/۲شهنازعطریان افیونیخیاطی اصفهانخیاط رزومه
۱۳۹۷/۳/۲فاطمهواحدی امیری منابع طبیعیشیلات-تکثیروپرورش آبزیانبابلسراستاد دانشگاه رزومه
۱۳۹۷/۳/۲مونارضاییمدیریت بازرگانی اصفهانكارشناس بازرگاني داخلي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲آمنهدهقانیانخیاطیبافندگیاصفهان خدماتي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲اعظم اکبری حقوق اصفهان كارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۳/۲محبوبه شیرازی خیاطی  اصفهانخیاط رزومه
۱۳۹۷/۳/۲لیلااسدی مهندسی پزشکی اصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سیده الهام موسوی صنایع شیمیایی اصفهان مرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سمیرا حقیر قهفرخی کامپیوترنرم افزاراصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سعیدباقرصادمهندسی شیمی بازرسی رنگرهنانبازرس رنگ رزومه
۱۳۹۷/۳/۲سمیهسعادت سعادت ابادیزبان وادبیات انگلیسیاموزشاصفهانكارشناس بازرگاني خارجي رزومه
۱۳۹۷/۳/۱طاهرهجعفریخیاطی اصفهانآشپز رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۱الهامقریوندکودکیاری  اصفهان كارگر بسته بندي رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۱فاطمهکامرانیزبان وادبیات انگلیسی اصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰علیرضاصالحیمکانیکتاسیسات حرارتیاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰امیربختیاروندعلوم تجربی اصفهانقناد / شیرینی پز رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰علیرضاروحانی قهسارهعمرانراه وترابری اصفهانسرپرست كارگاه رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰احمدرضاشریعتصنایع شیمیاییشیمیاصفهانكار شناس شبکه رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰مصطفی زارع بهرام آبادی مکانیک اصفهانمدير اجرايي رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰محسنمهیاری برق اصفهاننانوا رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰فریادصفویمديريت برنامه ريزيبرنامه ریزی خورزوقكارپرداز رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰فاطمه کریمی باغملکیحقوق اصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰زهراشریفی قلعه نوئیکامپیوترنرم افزاراصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰زهرا رفیع طرقیخیاطی اصفهانكارگر بسته بندي رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰زهرا توازییعلوم تجربی  اصفهانكارگر بسته بندي رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰مهدی حاجی هاشمی جزی فیزیکذرات بنیادی اصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰مرضیه الساداتحبیبی کامپیوترگرافیکاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰معصومهاعرابی جستوقانی ریاضیکاربردی اصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰آمنهخوش اندامگرافیکهنرهای تجسمیاصفهانآموزگار رزومه
۱۳۹۷/۲/۳۰شیلاهشیاری پورمکانیکطراحی کاربردی اصفهانكارشناس کنترل کیفيت رزومه
۱۳۹۷/۲/۲۹علیرضاحنیفی اصفهانی حسابداری اصفهانكارشناس مالي رزومه
۱۳۹۷/۲/۲۹علیرضامردیهامکانیکساخت وتولید اصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۲/۲۹فرزادکریم پوربرقکنترلاصفهاناتوماسيون صنعتي رزومه
۱۳۹۷/۲/۲۹حجت اللهملک محمودیماشینهای کشاورزی خميني شهرراننده پایه 1 رزومه
۱۳۹۷/۲/۲۹جلیلبندقیریمکانیکتعمیراتاصفهانتكنسين مكانيك رزومه
۱۳۹۷/۲/۲۹فاطمهمالکی زادهمعماری تيرانخیاط رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان