خدمات ما به كارجويان وكارفرمايان
نوع خدمات غیر حضوری نرخ تعرفه
(ریال)
تعداد / مدت نحوه پرداخت
موبايل كارت بانكی درگاه الكترونیك واریز به حساب
عضويت (ثبت رزومه ونمايش در سايت) * یك نوبت        
دریافت معرفی نامه اینترنتی * هرنوبت        
نوع خدمات غیر حضوری نرخ تعرفه (ریال) تعداد / مدت نحوه پرداخت
موبایل كارت بانكی درگاه الكترونیك واریز به حساب
ثبت نام در گنجینه صنایع رایگان یك نوبت        
مشاهده رزومه نیروهای آماده به كار رایگان نامحدود        
چاپ فرمهای مورد نیاز كارفرما
( فرم قراردادكار- فرم ماده 80)
رایگان نامحدود        
سفارش تامین نیرو * هرنوبت * *   *
دسترسی به تلفن كارجویان
(گروه شغلی –گروه تحصیلی )
* هرگروه شغل * *   *
دسترسی به تلفن یك كارجوی خاص * هرنوبت * *   *
سفارش بنر تبلیغی در سایت با مشخصات:
نوع A یا B
(90 پیکسل عرض و 600 پیکسل در طول)
(90 پیکسل عرض و 297 پیکسل در طول)
* نمایش یك ماه * *   *
* نمایش سه ماه
* نمایش شش ماه
* نمایش یک سال
 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد